SÜLEYMÂN BİN DÂVÛD EBÛ EYYÜB EL-HÂŞÎMÎ

Meşhûr âlimlerden. Künyesi, Ebû Eyyûb el-Hâşimî’dir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Süleymân bin Abdurrahman bin Ebû Zinâd, İbrâhîm bin Sa’d, İsmâil bin Ca’fer, Abser bin Kâsım ve Süfyân bin Uyeyne’yi dinleyip, onlardan rivâyette bulundu. Kendisinden de, Ahmed bin Hanbel, Ebû Yahyâ Sâika, Hasen bin Muhammed ez-Za’ferânî, Abbâs bin Muhammed ed-Devrî ve daha başka âlimler (r.aleyhim) rivâyette bulunmuştur.

Ebû Velîd Cârûdî: “Bize İmâm-ı Şâfiî geldi. Şu iki zâttan daha akıllı birisini görmedim. Bunlar, Süleymân bin Dâvûd ile Ahmed bin Hanbel’dir” dedi.

Ahmed bin Hanbel hazretleri, “Eğer bana, bu ümmet için bir kişiyi onların başına seç dense, ben Süleymân bin Dâvûd’u seçerdim” dedi.

KAYNAKLAR

1) Tabakât-ı Şâfiiyye cild-2, sh-139

2) Târîh-i Bağdâd cild-9, sh-31

3) Tehzîb-üt-tehzîb cild-4, sh-187

4) Şezerât-üz-zeheb cild-2, sh-45

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir